• Home
 • Tips
 • tips
 • Tip 7 Het commerciële contract - Garanties - deel 1

Tip 7 Het commerciële contract - Garanties - deel 1

Als het om garanties in een contract gaat, moet je echt gaan opletten!

Opdrachtgevers en inkopers houden er erg van, maar leveranciers en opdrachtnemers moeten er zeer alert op zijn en zullen er voorzichtig mee moeten omgaan.

Garanties zijn in wezen “uitgerekte’ contractuele verplichtingen in het voordeel van opdrachtgevers en inkopers.

Een garantie clausule is vaak de clausule waarover onderhandeld wordt tussen partijen. Op dit punt zijn de tegengestelde belangen van contractspartijen evident net als bij de regeling over aansprakelijkheid!

Opletten is het devies, als je leverancier of opdrachtnemer bent.

Garanties zijn regelmatig expliciet als garantie-clausule opgenomen in contracten , maar zitten ook vaak “verborgen” in andere clausules of algemene (inkoop)voorwaarden.

wat is een garantie ?
De ene garantie is de andere niet! Er bestaat geen definitie in de wet. In de praktijk zijn er
verschillende betekenissen.

Voorbeeld 1. Een leverancier garandeert dat hetgeen hij levert of uitvoert in overeenstemming is
met hetgeen hij aan specificaties is overeengekomen in de overeenkomst of offerte dan wel
opdrachtbevestiging (= garantie op toegezegde prestatie of kwaliteit).

Voorbeeld 2 Een leverancier garandeert kosteloos te herstellen binnen 2 jaar na aflevering , als het
geleverde product defect vertoont in die periode, ook als het product bij aflevering goed
functioneerde ( =herstelgarantie).

verschil tussen een garantie en een gewone contractuele verplichting op een toegezegde prestatie?
Als je een verplichting niet nakomt ben je alleen aansprakelijk als je toerekenbaar niet nakomt; dus bij wanprestatie.
Geef je een garantie af, dan ben je bij iedere niet nakoming aansprakelijk ; dus ook bij overmacht.
Ook buiten je schuld ben je dan aansprakelijk als je niet tijdig of conform specificaties nakomt.

hoe worden garanties geformuleerd in een overeenkomst?
De meest voorkomende formulerende in contracten zijn: Leverancier garandeert dat …… of
leverancier staat er voor in dat …………………………..
Beide formuleringen hebben het effect dat een garantie wordt verleend

Tips:

 • Wees als verkoper/opdrachtgever alert dat je niet zomaar garanties afgeeft, die je niet waar
  kan maken ; financiële risico’s liggen op de loer;
 • Wees er op bedacht dat garanties ook verborgen in andere contractsbepalingen of algemene
  voorwaarden kunnen zijn opgenomen en ook dat een andere formulering als : “staat er voor
  in dat ……” ook het effect heeft van een garantie;
 • Als je niet ontkomt aan het afgeven van garanties, onderhandel dan over de formulering en
  over beperkingen en uitzonderingen, die gelden voor het inroepen van de garanties.

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Geen keuze gemaakt Geen keuze gemaakt
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input

.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input