• Home
 • Tips
 • tips
 • Tip 4 - Arbeidsrecht - Tussentijdse opzegging contract bepaalde tijd?

Tip 4 - Arbeidsrecht - Tussentijdse opzegging contract bepaalde tijd?

Kan je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigen als werkgever? Je bent immers niet voor niets een bepaalde tijd contract aangegaan. Toch is het soms zeer wenselijk om eerder te kunnen beëindigen. Denk aan het moeten doorvoeren van een reorganisatie of optreden tegen ernstig disfunctioneren.

Wat zijn hier zoal de voorwaarden en aandachtspunten bij?

Een overzicht:

 1. Een contract voor bepaalde tijd is in principe niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 2. Het is voor een werkgever een afweging om een dergelijk beding al dan niet op te nemen. Niet opnemen van een dergelijk beding is aan de orde, indien de werkgever de werknemer minimaal en altijd wil houden aan de periode, waarvoor de werknemer in dienst is gekomen. Dit kan aan de orde zijn indien de werknemer wordt ingeschat als zeer waardevol en/of het risico bestaat dat de werknemer in de loop van de tijd tussentijds naar een andere (concurrerende) werkgever zou kunnen overstappen.
 3. Is dat niet aan de orde, dan is het in het algemeen aan te bevelen om een beding op te nemen dat aangeeft dat werkgever en werknemer gerechtigd zijn tussentijds de bepaalde tijd overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn (= 1 maand).
 4. De werkgever moet dan bij opzegging in beginsel natuurlijk wel een procedure voeren (UWV of kantonrechter) dan wel in overleg met de werknemer een Vaststellingsovereenkomst sluiten.
 5. Uiteraard moet bij beëindiging door de werkgever op basis van een tussentijds opzegbeding in acht worden genomen dat het UWV kritisch zal kijken naar een ontslagaanvraag, nu in beginsel partijen geopteerd hebben voor een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode. Er moeten dus aantoonbaar goede en valide redenen aangevoerd worden, wil men instemming krijgen van het UWV (bij reorganisatie bijvoorbeeld).
 6. Voordeel voor de werkgever bij voorgenomen tussentijdse beëindiging, indien een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is dat daarmee voorkomen wordt dat de werkgever bij een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter per definitie tot het einde van de oorspronkelijke looptijd van het contract moet doorbetalen, al dan niet in de vorm van een beëindigingsvergoeding.
 7. Ander voordeel is dat de huidige WW-wetgeving (sinds 1 januari 2016 ) regelt dat een tijdelijke werknemer, wiens contact zonder tussentijds opzegbeding met wederzijdse goedkeuring (Vaststellingsovereenkomst) is geëindigd, in beginsel geen recht heeft op een uitkering in de periode voorafgaand aan de oorspronkelijke einddatum van het contract. Zonder instemming met beëindiging heeft de werknemer immers recht op zijn salaris tot de einddatum in beginsel.
 8. Let op: in een aantal bepaaldetijdcontracten wordt ten onrechte over “opzegging” gesproken in plaats van over “tussentijdse opzegging”. Dit heeft tot gevolg dat het onzeker is of er sprake is van een rechtsgeldig beding om tussentijds op te zeggen. Ander bijkomend nadeel is dat de suggestie wordt gewekt dat partijen toch moeten opzeggen om rechtsgeldig te beëindigen in plaats van de “van rechtswege beëindiging”
 9. Advies: check uw bepaaldetijdcontract op de vraag of een tussentijds opzegbeding is opgenomen en of dit beding ook goed is geformuleerd. Neem vrijblijvend contact op met JPJ Consult.

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Geen keuze gemaakt Geen keuze gemaakt
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input

.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input